سیاسی اجتماعی مذهبی

شهر من شال

گاوها ازچه نوع دلاری علف می خورند؟آقای کریمی شماکه زحمت کشیده ایدبه چندگروه دلارمرجع اختصاص داده ایدبه دامداران هم دلارمرجع بدهیدتاعلف وارداتی بیاورندچون که درکشورمان علف نداریم کمبودعلف است مسئولین این چه وضعش است شماگاوهارابه جون هم انداخته ایدچراکه گاوهای ماده ازهمسرانشان قهرکرده اندومی گویندماهم دلارمی خواهیم اگردلاربرای گاوهابدهیم قیمت لبنیات به صرفه تراست که که علف خورگاوهابدهیم هنوزیک ماه نیست که ازافزایش قیمت لبنیات می گذردآیاحقیتابجای اینکه فکرکارخانه های لبنی باشیددنبال این هستیدتاحقوق مشغال آزادراهم افزایش دهیدیک نمونه اش رابگویم رانندگی راننده کامیون که ماهیانه حدود۶۰۰۰۰تومان هزینه بیمه رامی دهدواین راننده بیابان اگرمستاجرباشه بیچاره است اگرحداقل ۵۰۰۰۰۰تومان کرایه بدهدبه نظرشمایک راننده ای که دربیابان است وبیشترین زحمت رامی کشدواحتمال هرلحظه هرنوع آسیب خوردن راداردهمش ماهیانه یک ملیون تومان حقوق داردالبته اگرکامیون های سنگین تریلرباشداین قدرحقوقش است دولت فقط برای راننده های که بارخاصی یابرای مقصدخاصی می زننداین هم بیشترشامل راننده های کفی است حقوقی مشخص کرده آن هم درصدی است ای کاش دولت برای رانندگان ماشین سنگین وکه بارهای مختلفی آجر و...می زنندحقوقی مشخص نه اینکه حق رانندگان بیشنرازاین است چراکه راننده ۲روزمی رود از شال می رودتبریزورفت برگشتش دوملیون برای صاحب ماشین می مانددرحالی که ۳۰هزارتومان مال راننده است؟.....


نوشته شده در سه شنبه دوم آبان ۱۳۹۱ساعت 17:1 توسط ابوالفضل ابراهیمی| |
برچسب ها: گاوها چه نوع دلاری کریمی دامداران دلارمرجع همسرانشان حقوق مشغال آزاد رانندگی

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin